අමතන්න


�Ÿ�µÑ€�µ�³�»Ñ��½ÑƒÑ‚�¸ �œ�¾Ñ— �·�±�µÑ€�µ�¶�µ�½Ñ– �¼Ñ–Ñ�цÑ� �½�° �º�°Ñ€Ñ‚Ñ– �±Ñ–�»ÑŒÑˆ�¾�³�¾ Ñ€�¾�·�¼Ñ–ру

අප ට පණිවුඞයක් යවන්න [email protected]


අපගේ මිත්ර පාරිභෝගික සේවා නියෝජිතයන් ඔබට හැකිය අවශ්ය ඔබගේ සියලු ප්රශ්න වලට පිළිතුරු හා ඕනෑම රැස්වීමක් කැපවී සිටිනවා. අපි ඔබ අහන්න කැමතියි! අපි ඔබට සහාය විය හැක එසේ පහත ආකෘති පත්රය පුරවන්න.


අප සමඟ සම්බන්ධව ලබා ගන්න


අපි ගැන ඔබ අතර ඇති ප්රශ්න සඳහා පිළිතුරු දීම සතුටු වනු ඇත බ්රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නගරයේ, සංචාරක, සංස්කෘතික, හෝ ව්යාපාරයක්.

අපි හවුල් හා ලොව පුරා සමාගම් සහ සංවිධාන සමඟ ඒකාබද්ධ ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

මාධ්යවේදීන් ඕනෑම වත්මන් සිදුවීම් ගැන යාවත්කාලීන කිරීම් හෝ තොරතුරු සඳහා අපට කියලා ආරාධනා.

ඒ වගේම අපි අභිරුචි සඟරා හෝ ප්රකාශන භාවිතය සඳහා උසස් තත්වයේ විශේෂ-පිණිස ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ දර්ශන ලබා දිය හැකිය.

අප අපගේ නියෝජිතයන් එක් හැකි ඉක්මනින් ඔබේ විමර්ශනය ප්රතිචාර දක්වනු ඇත.

සිකුරාදා සිට අවම වශයෙන් පැය 24 ක් සංසරන කාලය, සඳුදා අවසර දෙන්න.